نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

تمرین و توسعه دستگاه های انرژی

روش های مختلف تمرین و توسعه دستگاه های انرژی برای ورزشکارانی که قصد دارند برای خود برنامه تمرینی تنظیم نمایند برای بالا بردن هریک از سیستم های انرژی در بدن می توانید از جدول زیر استفاده کنید.....

روش تمرین

فسفاژن و اسید لاکتیک

اسید لاکتیک و اکسیژن

اکسیژن

سرعت شتابی

90%

5%

5%

دو تداومی سریع

2%

8%

90%

دو تداومی آهسته

2%

5%

93%

سرعت های منقطع

85%

10%

5%

تمرینات تناوبی

80-10%

80-10%

80-100%

سرعت تناوبی

20%

10%

70%

دو تکراری

10%

50%

40%

 منبع: دو و میدانی استاد حسن دلروز،دکتر برومند،سید مرتضی طیبی

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو